วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556

Food Grade Lubricant | กฎหมายสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

         ในกระบวนการผลิตอาหารของภาคอุตสาหกรรมนั้น เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยทต่อผู้บริโภค จึงมีการกำหนดกฎหมายสำหรับอุตสาหกรรมอาหารขึ้น โดยองค์กรทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลกต่างมีหน้าที่พิจารณารับรองน้ำมันหล่อลื่นเกรดอาหาร หรือ Food Grade Lubricant ในหมวดอาหารที่ใช้ในโรงงานผลิตอาหาร ดังนี้
  •  องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (US FDA : United States Food and Drug Administration) องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกามีหน้าที่ตามกฎหมายในการกำกับการรับรองด้านอาหารและยาที่จะวางจำหน่ายในตลาดของสหรัฐอเมริกา น้ำมันหล่อลื่นที่ผ่านการรับรองจาก FDA ถือเป็นสารผสมอาหารชนิดไม่สัมผัสโดยตรง
  • กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA : United States Department of Agriculture) ได้ให้คำจำกัดความของน้ำมันหล่อลื่นกลุ่ม H1 และ H2 ไว้ว่า H1 คือน้ำมันหล่อลื่นที่อาจจะมีโอกาสสัมผัสกับอาหาร และ H2 คือน้ำมันหล่อลื่นประเภทอื่นที่ห้ามไม่ให้สัมผัสกับอาหาร
  • NSF International เป็นบริการเกี่ยวกับสาธารณสุขและความปลอดภัย ที่มีขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแบบเดียวกับระเบียบเดิมของสหรัฐอเมริกา รวมถึงการใช้สารตามมาตรฐาน H1 และ H2 
  • Kosher มาตรฐานอาหารสำหรับกลุ่มผู้นับถือศาสนายูดาย ซึ่งมีกฎบัญญัติหลายประการเกี่ยวกับการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยอาหารที่เหมาะสม เป็นไปตามข้อกำหนด และอนุญาตให้รับประทานได้เรียกว่าโคเซอร์ สิ่งที่เป็นเครื่องวัดว่าอาหารนั้นเป็นโคเซอร์หรือไม่ ได้แก่ แหล่งวัตถุดิบ ภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
  • Halal มาตรฐานการผลิตอาหารของกลุ่มผู้นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีกฎบัญญัติเกี่ยวกับวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิตอัน ซึ่งอาหารที่ผ่านมาตรฐานฮาลาลต้องได้รับการตรวจสอบและอนุญาตจากสมาพันธุ์มุสลิมซึ่งมีศูนย์อยู่ในแต่ละประเทศ